Vẫn có chỗ cho âm nhạc và nghệ thuật trong chiến đấu ….

19/11/2015